سال   مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور کاپ ميانگين امتيازها
۱۳۹۳–۱۳۹۴ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۴–۱۳۹۵ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۵–۱۳۹۶ مدال ۰
امتياز
۱۳۹۶–۱۳۹۷ مدال ۳
امتياز ۱۵ ۱۵ ۵
۱۳۹۷–۱۳۹۸ مدال ۱۳
امتياز ۱۰ ۲۰ ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۲۰

 
 

منوی راهنما