گزارش کلی
مجموع ۳۴ بازديد و ۱۲۴ دسترسی از تاريخ دو شنبه ، ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۲۳ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۳ روز سه شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۳۴ ماه اردیبهشت می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۶ ساعت ۱۰ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  23.53% (8)
Microsoft Windows NT
  14.71% (5)
Macintosh
  17.65% (6)
Unknown
  44.12% (15)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  47.06% (16)
mozilla
  41.18% (14)
Mozilla/Netscape 6.x
  5.88% (2)
ccbot
  2.94% (1)
Unknown
  2.94% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  0% (0)
دوشنبه
  32.35% (11)
سه شنبه
  67.65% (23)
چهارشنبه
  0% (0)
پنج شنبه
  0% (0)
جمعه
  0% (0)
شنبه
  0% (0)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  100% (34)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  2.94% (1)
۱:۰۰-۱:۵۹
  8.82% (3)
۲:۰۰-۲:۵۹
  2.94% (1)
۳:۰۰-۳:۵۹
  8.82% (3)
۴:۰۰-۴:۵۹
  2.94% (1)
۵:۰۰-۵:۵۹
  8.82% (3)
۶:۰۰-۶:۵۹
  0% (0)
۷:۰۰-۷:۵۹
  5.88% (2)
۸:۰۰-۸:۵۹
  8.82% (3)
۹:۰۰-۹:۵۹
  14.71% (5)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  17.65% (6)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  11.76% (4)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  11.76% (4)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  2.94% (1)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  0% (0)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  0% (0)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  2.94% (1)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  0% (0)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  2.94% (1)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  5.88% (2)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  0% (0)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  0% (0)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  0% (0)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  0% (0)
 
 

منوی راهنما