گزارش کلی
مجموع ۲۵۷۵ بازديد و ۱۲۹۱۴ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۹ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۸ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۴۵۰ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۶۸۰ ماه آذر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۷۹ ساعت ۷ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Macintosh
  20% (515)
Linux/Unix
  32% (824)
Microsoft Windows NT
  8.23% (212)
Unknown
  39.26% (1011)
Microsoft Windows XP
  0.5% (13)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  54.64% (1407)
Mozilla/Netscape 6.x
  5.94% (153)
Unknown
  0.27% (7)
mozilla
  38.33% (987)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.27% (7)
ccbot
  0.54% (14)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  17.48% (450)
دوشنبه
  17.05% (439)
سه شنبه
  12.89% (332)
چهارشنبه
  14.06% (362)
پنج شنبه
  11.42% (294)
جمعه
  11.07% (285)
شنبه
  16.04% (413)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  2.6% (67)
مهر
  16.74% (431)
آبان
  20.97% (540)
آذر
  26.41% (680)
دی
  16.66% (429)
بهمن
  16.62% (428)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.26% (84)
۱:۰۰-۱:۵۹
  3.38% (87)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3.65% (94)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.27% (110)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.05% (130)
۵:۰۰-۵:۵۹
  5.71% (147)
۶:۰۰-۶:۵۹
  6.29% (162)
۷:۰۰-۷:۵۹
  6.95% (179)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.87% (177)
۹:۰۰-۹:۵۹
  5.75% (148)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  5.59% (144)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.48% (141)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  5.24% (135)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.83% (150)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  4.66% (120)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  5.63% (145)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.85% (125)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.79% (149)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.48% (141)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  6.6% (170)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  6.56% (169)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  4.54% (117)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.04% (104)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  4.43% (114)
 
 

منوی راهنما