گزارش کلی
مجموع ۱۴۹۷ بازديد و ۷۵۵۰ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۱۲ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۹ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۷۶ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۵۴۰ ماه آبان می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۱۲ ساعت ۷ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Macintosh
  22.78% (341)
Linux/Unix
  30.33% (454)
Microsoft Windows NT
  9.15% (137)
Unknown
  37.41% (560)
Microsoft Windows XP
  0.33% (5)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  55.85% (836)
Mozilla/Netscape 6.x
  6.55% (98)
Unknown
  0.33% (5)
mozilla
  36.47% (546)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.27% (4)
ccbot
  0.53% (8)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  18.44% (276)
دوشنبه
  16.83% (252)
سه شنبه
  12.76% (191)
چهارشنبه
  13.56% (203)
پنج شنبه
  9.89% (148)
جمعه
  10.42% (156)
شنبه
  18.1% (271)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  4.48% (67)
مهر
  28.79% (431)
آبان
  36.07% (540)
آذر
  30.66% (459)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.27% (49)
۱:۰۰-۱:۵۹
  2.61% (39)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3.07% (46)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.61% (69)
۴:۰۰-۴:۵۹
  4.81% (72)
۵:۰۰-۵:۵۹
  5.34% (80)
۶:۰۰-۶:۵۹
  6.48% (97)
۷:۰۰-۷:۵۹
  7.48% (112)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.68% (100)
۹:۰۰-۹:۵۹
  5.68% (85)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  6.28% (94)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  4.41% (66)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  5.48% (82)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.21% (78)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  4.81% (72)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  5.61% (84)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.61% (69)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.21% (78)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.14% (77)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  7.01% (105)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  6.41% (96)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  4.61% (69)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  3.41% (51)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  4.34% (65)
 
 

منوی راهنما