گزارش کلی
مجموع ۲۹۵ بازديد و ۷۱۰ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۲۴ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۶ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۶۵ روز سه شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۲۹۵ ماه مرداد می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۹ ساعت ۷ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  24.41% (72)
Microsoft Windows NT
  4.07% (12)
Macintosh
  14.58% (43)
Unknown
  56.95% (168)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  40% (118)
Mozilla/Netscape 6.x
  2.71% (8)
mozilla
  56.61% (167)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.34% (1)
ccbot
  0.34% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  16.27% (48)
دوشنبه
  20% (59)
سه شنبه
  22.03% (65)
چهارشنبه
  18.98% (56)
پنج شنبه
  7.8% (23)
جمعه
  5.42% (16)
شنبه
  9.49% (28)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
مرداد
  100% (295)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  2.03% (6)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.41% (13)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3.39% (10)
۳:۰۰-۳:۵۹
  5.08% (15)
۴:۰۰-۴:۵۹
  3.73% (11)
۵:۰۰-۵:۵۹
  5.08% (15)
۶:۰۰-۶:۵۹
  4.41% (13)
۷:۰۰-۷:۵۹
  9.83% (29)
۸:۰۰-۸:۵۹
  5.08% (15)
۹:۰۰-۹:۵۹
  4.07% (12)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  6.1% (18)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.08% (15)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  5.08% (15)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.42% (16)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.1% (18)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  7.12% (21)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.42% (16)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.08% (15)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  6.44% (19)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  4.75% (14)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  3.73% (11)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  3.73% (11)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.41% (13)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  2.03% (6)
 
 

منوی راهنما