گزارش کلی
مجموع ۴۳۴ بازديد و ۱۳۷۲ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۷ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۴ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۷۴ روز چهارشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۳۶۷ ماه مهر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۳۳ ساعت ۹ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Macintosh
  15.21% (66)
Linux/Unix
  32.72% (142)
Microsoft Windows NT
  11.52% (50)
Unknown
  40.55% (176)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  52.07% (226)
Mozilla/Netscape 6.x
  6.45% (28)
Unknown
  0.46% (2)
mozilla
  39.63% (172)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.23% (1)
ccbot
  1.15% (5)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  11.29% (49)
دوشنبه
  16.59% (72)
سه شنبه
  15.67% (68)
چهارشنبه
  17.05% (74)
پنج شنبه
  11.52% (50)
جمعه
  11.75% (51)
شنبه
  16.13% (70)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  15.44% (67)
مهر
  84.56% (367)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3% (13)
۱:۰۰-۱:۵۹
  1.61% (7)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3% (13)
۳:۰۰-۳:۵۹
  3.92% (17)
۴:۰۰-۴:۵۹
  4.84% (21)
۵:۰۰-۵:۵۹
  4.61% (20)
۶:۰۰-۶:۵۹
  6.68% (29)
۷:۰۰-۷:۵۹
  6.91% (30)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.22% (27)
۹:۰۰-۹:۵۹
  7.6% (33)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  6.45% (28)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  4.84% (21)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  4.15% (18)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  4.15% (18)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  4.38% (19)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  3.92% (17)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.61% (20)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  4.61% (20)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  4.38% (19)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  3.23% (14)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  6.45% (28)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  3% (13)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.84% (21)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  3.46% (15)
 
 

منوی راهنما