حیوان های بامزه (با جلد سخت)

حیوان های بامزه ـ مجموعه 7 جلدی

زوزا ورباوا

چاپ دوم، 1387

نقاشيهاي ساده و رنگارنگ اين كتابها، كودك را با حيوانات گوناگون مزرعه آشنا ميكند. متن هر كتاب نيز بعضي از ويژگيهاي اين حيوانات...

قیمت: 40000 ریال


آقا گوسفنده

حیوان های بامزه ـ 1

زوزا ورباوا

چاپ سوم، 1387

نقاشيهاي ساده و رنگارنگ اين كتابها، كودك را با حيوانات گوناگون مزرعه آشنا ميكند. متن هر كتاب نيز بعضي از ويژگيهاي اين حيوانات...

قیمت: 7500 ریال

خانم گاوه

حیوان های بامزه ـ 2

زوزا ورباوا

چاپ سوم، 1387

نقاشيهاي ساده و رنگارنگ اين كتابها، كودك را با حيوانات گوناگون مزرعه آشنا ميكند. متن هر كتاب نيز بعضي از ويژگيهاي اين حيوانات...

قیمت: 7500 ریال


آقا اسبه

حیوان های بامزه ـ 3

زوزا ورباوا

چاپ سوم، 1387

نقاشيهاي ساده و رنگارنگ اين كتابها، كودك را با حيوانات گوناگون مزرعه آشنا ميكند. متن هر كتاب نيز بعضي از ويژگيهاي اين حيوانات...

قیمت: 7500 ریال


آقا بزی

حیوان های بامزه ـ 4

زوزا ورباوا

چاپ سوم، 1387

نقاشيهاي ساده و رنگارنگ اين كتابها، كودك را با حيوانات گوناگون مزرعه آشنا ميكند. متن هر كتاب نيز بعضي از ويژگيهاي اين حيوانات...

قیمت: 7500 ریال


با صورتم حرف می زنم

شناخت حالت های کودکان ـ برای 1 تا 3 ساله ها

کارین جنر

چاپ پنجم، 1388

«با صورتم‌ حرف‌ می‌زنم‌» كتابی‌ ويژه‌ كودكان‌ يك‌ تا سه‌ ساله‌ است‌ كه‌ به‌ كمك‌ نقاشی‌ها و جمله‌هايی‌ ساده‌، كودك‌ را با اجزای‌...

قیمت: 5000 ریال


آقا گاوه

حیوان های بامزه ـ 6

زوزا ورباوا

چاپ سوم، 1387

نقاشيهاي ساده و رنگارنگ اين كتابها، كودك را با حيوانات گوناگون مزرعه آشنا ميكند. متن هر كتاب نيز بعضي از ويژگيهاي اين حيوانات...

قیمت: 7500 ریال


خانم اردکه

حیوان های بامزه ـ 7

زوزا ورباوا

چاپ سوم، 1387

نقاشيهاي ساده و رنگارنگ اين كتابها، كودك را با حيوانات گوناگون مزرعه آشنا ميكند. متن هر كتاب نيز بعضي از ويژگيهاي اين حيوانات...

قیمت: 7500 ریال


خرسی کوچولو (با جلد سخت)

خرسی کوچولو ـ جلدهای 1 تا 3

لی دیویس

چاپ اول، 1381

مجموعه‌ كتاب‌های‌ «خرسی‌ كوچولو» شامل‌ سه‌ عنوان‌ زير است‌:
«خرسی‌ پاشو! خرسی‌ بخواب‌»؛ «خرسی‌! كجا قايم‌ شدی‌؟»؛ «خرسی‌! چه‌كار می‌كنی‌؟»
نقاشی‌های‌...

قیمت: 15000 ریال

خرسی پاشو! خرسی بخواب!

خرسی کوچولو ـ 1

لی دیویس

چاپ دوم، 1382

قیمت: 2500 ریال


خرسی! کجا قایم شدی؟

خرسی کوچولو ـ 2

لی دیویس

چاپ دوم، 1382

قیمت: 2500 ریال


خرسی! چه کار می کنی؟

خرسی کوچولو ـ 3

لی دیویس

چاپ دوم، 1382

قیمت: 2500 ریال


کتی سلام می کند

سلام کتی ـ 1

تاکه ای شی تارو

چاپ دوم، 1387

كتی‌ كوچولو شخصيت‌ اصلی‌ اين‌ كتاب‌هاست‌. در هر يك‌ از اين‌ كتاب‌ها، كتی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ چطور بايد حرف‌ بزند، آداب‌ حمام‌...

قیمت: 35000 ریال


کتی خودش به توالت می رود

سلام کتی ـ 2

تاکه ای شی تارو

چاپ دوم، 1387

كتی‌ كوچولو شخصيت‌ اصلی‌ اين‌ كتاب‌هاست‌. در هر يك‌ از اين‌ كتاب‌ها، كتی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ چطور بايد حرف‌ بزند، آداب‌ حمام‌...

قیمت: 35000 ریال


کتی حمام را دوست دارد

سلام کتی ـ 3

تاکه ای شی تارو

چاپ دوم، 1387

كتی‌ كوچولو شخصيت‌ اصلی‌ اين‌ كتاب‌هاست‌. در هر يك‌ از اين‌ كتاب‌ها، كتی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ چطور بايد حرف‌ بزند، آداب‌ حمام‌...

قیمت: 35000 ریال


کتی خودش غذا می خورد

سلام کتی ـ 4

تاکه ای شی تارو

چاپ دوم، 1387

كتی‌ كوچولو شخصيت‌ اصلی‌ اين‌ كتاب‌هاست‌. در هر يك‌ از اين‌ كتاب‌ها، كتی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ چطور بايد حرف‌ بزند، آداب‌ حمام‌...

قیمت: 35000 ریال


کتی کمک می کند

سلام کتی ـ 5

تاکه ای شی تارو

چاپ دوم، 1387

كتی‌ كوچولو شخصيت‌ اصلی‌ اين‌ كتاب‌هاست‌. در هر يك‌ از اين‌ كتاب‌ها، كتی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ چطور بايد حرف‌ بزند، آداب‌ حمام‌...

قیمت: 35000 ریال


کتی وسایلش را جمع می کند

سلام کتی ـ 6

تاکه ای شی تارو

چاپ دوم، 1387

كتی‌ كوچولو شخصيت‌ اصلی‌ اين‌ كتاب‌هاست‌. در هر يك‌ از اين‌ كتاب‌ها، كتی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ چطور بايد حرف‌ بزند، آداب‌ حمام‌...

قیمت: 35000 ریال


 

 
 

 

 

 

 

 

منوی راهنما
لطفاً نظر بدهید.
نظر شما راجع به اطلاعات موجود در سایت چیست؟

تعداد آرا: (347)
تعداد نظرات (0)