ارسال شده توسط admin در تاریخ يک شنبه ، ۱۰ آبان ۱۳۸۸
بهزیستی

درادامه گسترش شبکه مهدهای کودک الکترونیک درسراسر کشور

پس از هماهنگی های اولیه باسازمان بهزیستی استان کرمان، جلسه بررسی چگونگی پیاده سازی شبکه در آن استان در تاریخ 31/6/88 باحضور سرکارخانم لری، معاونت اموراجتماعی سازمان بهزیستی استان کرمان، سرکار خانم درانی، کارشناس مسئول دفترامورکودکان و نوجوانان،سرکارخانم باختر، کارشناس دفترامورکودکان وسرکارخانم نیشابوری ریاست کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان کرمان همچنین سرکارخانم شاطرپور مدیریت مهدکودک نی نی لبخند و سرکارخانم مهرآیین، و مدیران پروژه دردفترمعاونت سازمان تشکیل شد. ابتدا ( برای مطالعه متن کامل روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

 

سعیدباطنی، مدیر پروژه، به شرح کامل روندشکل گیری شبکه، اهداف ،تعاریف، خدمات موجود در شبکه و حامیان آن پرداخت سپس جمال برقی، مدیر توسعه شبکه  توضیحات خود در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه دراستان کرمان را به حضار ارائه کرد، سپس سرکارخانم لری،معاون اموراجتماعی ضمن اعلام آماگی استان کرمان جهت پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک همگام وهمسو با دیگر استان های کشوررا اعلام نمود سپس به ذکر نکاتی درخصوص پیاده سازی هرچه بهترشبکه درآن استان پرداخت درادامه توضیحاتی در مورد نحوه فراهم آوردن بستر مناسب جهت عضویت تمامی مهدهای کودک استان کرمان و دست یابی به اهداف کلان پروژه ارائه نمود سپس جلسه توسط کارشناسان دفترامورکودکان ونمایندگان کانون به صورت پرسش وپاسخ ادامه یافت درنهایت مقرر گردید پس از ارسال برنامه زمان بندی اجرای شبکه دراستان کرمان، مقدمات پیاده سازی آن برای مدیران مهدهای کودک آن استان فراهم گردد.