ارسال شده توسط admin در تاریخ سه شنبه ، ۳۱ فروردين ۱۳۸۹
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده در تاریخ 30 فروردین 89 جلسه ای با حضور معاونت محترم اجتماعی سازمان بهزیستی استان کرمان ، سرکارخانم لری، برگزار شد ابتدا باطنی گزارشی از فعالیت های شاخص انجام شده از جمله برگزاری آزمون مجازی محتوی آموزشی زیر سه سال در استان کرمان ارائه کرد همچنین باطنی برنامه زمان بندی پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در شهرستان های کرمان را برای سرکار خانم لری تشریح کرد با طنی درادامه دوپیشنهاد خود درخصوص ترویج فرهنگ استفاده از خدمات موجود درشبکه به سرکار خانم لری ارائه کرد سپس سرکارخانم لری ضمن خیرمقدم و تقدیر از فعالیت های بسیار زیاد انجام شده در زمان بسیار اندک و انجام کامل تعهدات در اجرای پروژه تاکید کرد باید بستری مناسب جهت استفاده گسترده مهدهای کودک از خدمات شبکه فراهم نمود وی افزود یکی از دشوارترین مراحل پیاده ارائه خدمات مبتنی بر وب به ارباب رجوء تغییر رویه های کاری همچنین برخورد های سازمانی با ایشان است که امید است با درنظر گرفتن طرح های تشویقی برای مدیرانی که امور خود را از طریق شبکه انجام خواهند داد به مرور شاهد گسترش روزافزون آن خواهیم بود انشاا...