ارسال شده توسط admin در تاریخ سه شنبه ، ۳۰ آذر ۱۳۸۹
بهزیستی

باختر / کارشناس مسئول دفتر امورکودکان سازمان بهزیستی کرمان

مطابق هماهنگی های انجام شده با سازمان بهزیستی سمینار آموزشی، تحت عنوان "روند صحیح ارائه خدمات الکترونیک به خانوادها " برای کارشناسان سراسر استان همچنین مدیران محترم مهدهای کودک شهرستان و استان کرمان ازتاریخ 28 آذرماه 1389 طی دو روز متوالی، ازساعت 9 صبح تا 13 درسالن کنفرانس های سازمان بهزیستی استان برگزار خواهد شد.