ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ يک شنبه ، ۱ آذر ۱۳۸۸
بهزیستی

 

آموزش مهدهاي كودك سراسر استان کرمان :

به گزارش وحيد باطني، مديريت آموزش شبكه، در حال حاظر با توجه به حمايت هاي بسيار خوب سازمان بهزيستي استان كرمان، محل موردنياز براي آموزش مهدهاي كودك سراسر استان در اختيار شبكه قرار داده شده و امكانات مورد نياز جهت آموزش به مديران و مربيان مهدهاي كودك تهيه و آماده بهره برداري شده است، مطابق برنامه زمان بندي ارسال شده براي سركارخانم لري، معاونت محترم اموراجتماعي سازمان بهزيستي استان كرمان، 8/9/88 مرحله دوم پياده سازي شبكه در شهرستان كرمان آغاز خواهد شد. همچنين مقرراست جلسه توجيهي آموزشي مهدهاي كودك ديگر شهرستان هاي كرمان درتاريخ 2/9/88 و جلسه توجيهي آموزشي روستا مهدهاي 3/9/88 در سالن همايش هاي سازمان بهزيستي استان كرمان برگزار شود.