ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ جمعه ، ۱۷ دی ۱۳۸۹
سازمان

 

پس از هماهنگی های اولیه باسازمان بهزیستی استان قم، جلسه بررسی چگونگی پیاده سازی شبکه در آن استان درتاریخ 10/8/89 باحضور جناب آقای رضاپور، معاونت اموراجتماعی سازمان بهزیستی استان قم، سرکار خانم آجرلو، کارشناس مسئول دفتر امورکودکان و نوجوانان، سرکارخانم قمبری، کارشناس دفترامورکودکان وسرکارخانم سپنج ریاست کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان قم همچنین سرکارخانم مهری نایب رئیس کانون همیاری و مدیران پروژه دردفترمعاونت سازمان تشکیل شد. ابتدا ... ( برای مطالعه متن کامل روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

 

سعیدباطنی، مدیر پروژه، به شرح کامل روندشکل گیری شبکه، اهداف ،تعاریف، خدمات موجود در شبکه و حامیان آن پرداخت سپس جمال برقی، مدیر توسعه شبکه  توضیحات خود در خصوص مراحل پیاده سازی شبکه دراستان قم را به حضار ارائه کرد، سپس جناب آقای رضاپور،معاون اموراجتماعی به ذکر نکاتی درخصوص پیاده سازی هرچه بهترشبکه درآن استان پرداخت وی اعلام آماگی استان کرمان جهت پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک همگام و همسو با دیگر استان های کشور را اعلام نمود درادامه سرکارخانم سپنج و رضاپور توضیحاتی در مورد نحوه فراهم آوردن بستر مناسب جهت عضویت تمامی مهدهای کودک استان قم ارائه نمود سپس جلسه توسط کارشناسان دفترامورکودکان ونمایندگان کانون به صورت پرسش وپاسخ ادامه یافت درنهایت مقرر گردید پس از ارسال تفاهم نامه و برنامه زمان بندی اجرای شبکه دراستان قم، پیاده سازی آن برای مدیران مهدهای کودک آن استان هرچه سریعتر فراهم گردد.